29 committeerde raad van Holland en West-Friesland, hoogheemraad van Rijnlandcommissaris politiek van de gereformeerde Waalsche gemeente te Leiden, regent van het St.-Stevenshofje aldaar, raad ter admiraliteit te Amsterdam, en van Antonia Marcus (dochter van Mr. Pieter Marcus en Jonkvrouwe Catharina van Iloogenhouck). «Volgens de ordonnantie op de Militaire discipline in denjare 4590 bij de Heeren Staten der Geünieerde provinciën gearresteert, het Westeinde te ’s-Gravenhagelater secretaris der Staten van Holland en West-Friesland, en kind uit diens tweede huwelijk met Catharina Bergsma; in eersten echt was hij met Cornelia Fran?oise Koetsch verbonden. De page de Drevon had echter in den ruim 22 jarigen B. tweeden luitenant bij de Hollandsche gardes, een medemin naar aangetroffen. Zooals het in zulke omstandigheden gemeenlijk gaat, zagen de medeminnaars elkander niet met vriendelijke oogen aan, en zochten zij naar eene geschikte gelegenheid om hunne antipathie te toonen. Een van de hofbals gaf weldra aanleiding tot twist, welke zoo hoog liepdat eene uitdaging tot een duel er het gevolg van werd. Dat duel vond op den 22en October 1790 op den Oude- Mannenberg plaats. De 17 jarige de Drevon de Montargues, zeker minder geoefend in den wapenhandel dan zijn oudere tegenpartijwerd daarbij doodelijk gewond. De overwinnaar en de secondanten, beducht voor de gevolgen van dit duel, omdat in 1790 «na de militaire placaten van deze en andere landen, zoowel de assistenten of secondes, als de principalen of combattanten zelfs, met de ordinaire straffe des doods werden gestraftbestegen hunne paarden die gereed ston-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 96