30 en in den jare 1705 geamplieert, ad art. 42 vergeleken zoo met het Placaat van Z. H. den Heere Prince Frederik Hendrik van den 1 July 1637 circa finem als met dat van Z. H. den Heere Prince van Oranje en Nassau Willem Hendrik, als Capitein Generaal van d’ Unie van den 31 Maart 1684, 8». Zie Mr. J. C. van Hasselt Consilia Militaria of rechtsgeleerde advysen, processen, senten tiën en andere stukken. Hl, blz. 12, 13. den, en namen de vlucht. Zij weken het land uit. B. vluchtte naar Engeland. Het lijk van de Dreven werd den volgenden dag in de Groote kerk te ’s-Gravenhage begraven. Kort na deze gebeurtenis, welke eene groote ontsteltenis in de hofstad te weeg bracht, werd aldaar in de hooge kringen, waartoe door geboorte en rijkdom de ouders van de beide jongelieden behoorden, gemompeld, dat hier niet aan een eerlijk duel, maar aan een moord moest worden gedacht, op grond dat aan het lijk van de Drevon eene wond in den rug zou zijn ontdekt. Een van de secondanten van B. zou van deze wandaad zijn verdacht geworden. De ouders van den omgekomene waren over het verlies van hun eenig en zeer geliefd kind ontroostbaar. De kolonel de Drevon stierf binnen twee jaren na deze droevige gebeur tenis en overleefde zijn kind dus niet lang. Zijne douairière stierf op den 20 October 1808 te ’s-Gravenhage. De laatstgenoemde, die zeer rijk was, testeerde den 1G Februari 1792 voor Adrianus Straatman, openbaar notaris bij den Hove van Holland, in’s-Gravenhage resideerendeen bestemde hare geheele nalatenschap tot het stichten van een fonds, waarvan de zuivere opbrengst moest strekken tot ondersteuning van de algemeene armen te ’s-Gravenhage

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 97