31 woonachtig, en in Nederland geboren. De rente welke dit fonds over het jaar 1889 afwierp, bedroeg f 19.300. De 18 jarige schoone, de onschuldige aanleiding tot het hiervoren vermeld drama op den Oude-Mannenberg afge speeld, hooggeacht en geëerd door allen die het voorrecht hadden haar te kennen, bleef ongehuwd en stierf te Voorst den 12 April 1847. Zij was geboren te ’s-Gravenhage 15 Mei 1772. Zij zal vooral in den eersten tijd na dit droevig geval menigen traan over het verlies en treurig uiteinde van haren jeugdigen, doch onbezonnen minnaar hebben gestort; want wij mogen wel aannemen, dat hij, eerder dan B., bij haar een wit voetje zal hebben gehad. Met deze edele jonkvrouw, die schrijver dezer regelen heeft gekendstierf het oude en aan zienlijke geslacht van Buren uit. Door dit geslacht van Buren werd het volgende wapen gevoerdgedeeld1. in goud een links klimmende roode hazewind: 2. in rood twee beurtelings ge knutselde gouden dwarsbalken. Helmteeken: een uitkomende roode hazewind, tusschen een goud-roode antieke vlucht. Voor hen die er belang in mochten stellen kennis te nemen van het hiervoren vermeld plakkaat van Frederik Hendrik van het jaar 1637, tot beteugeling van het twee gevecht, deelen wij daaromtrent nog het volgende mede: «dat daarbij wierd bevolen, dat yder die zoodanig beledigd zoude meenen te wezen, dat hem geene andere voldoening konde gegeeven worden, dan door de wapenen, zich tot Zijne Hoogheid zoude keeren, en verlof verzoeken om te vechten; zoo de beledigde Officier of Volontaire was: maar een gemeen soldaat zijnde, zoude hij de belediging te kennen geeven aan zijnen Kolonel of andere Officieren. Het geval

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 98