AAN DE VEREENIGING: ,DIE HAGHE." Aan d’arbeid! ’t heerlijk werk met moed en vlijt begonnen, Die Haghe! Uw taak eischt kracht; maar geefU niet verwonnen Hoever het doel nog schijntvolharding en geduld Geen kloof strekte ooit zoo wijdof werd er door gevuld. Vorsch in de diepten, door der tijden stroom gedolven, Naar schatten lang geleên verloren in zijn golven; Slawat zijn loop U spaarde en toegebracht heeftga Speur langs 't gebleven licht den duistren oorsprong na Doe ’t nooit genoeg gekend of al te vroeg vergeten Bedrijf' van ’t voorgeslacht aan ’t luistrend nakroost weten. De grijze zetelstad blikt op uw’ arbeid neer En wacht de vrucht er van’t Geldt paaiden haar ter eer Met nieuwen fonkelglans aan de oude kroon te hechten. ’tGeldt wetenschap en kunst en staatsgezag en rechten, Getuigend van haar roem, haar schoonheid en haar macht, Geheel haar rijk verleên te ontrukken aan den nacht

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 101