4 DE HAAGSCHE MUSEA. van andere musea in ons land en in liet Gremeente-Museum onzen overleden huis gaan en op de be de collectie Artzna zijn dood en kan met tal het buitenland. De verschillende verzamelingendie de vroegere Nieuwe Doelen” herbergt, zijn niet groot, het is waarmaar wat klein is kan rein zijnwat gering isis dikwerf in zijn geringheid groot. Behalve de historische verzameling, waartoe tal van voorwerpen van groote kunstwaarde behoorenen de ”oude kunst”, die wat de Haagsche schilders be treft, goed is vertegenwoordigden een belangwekkend overzicht geeft der Haagsche schoolindien we ten minste de leden van het Haagsche St. Lucasgilde en der latere confrérie van Picturatot een „school” mogen brengen, munt ook de collectie der „moderne kunst” in het bijzonder uit. Waar het ons doel is telken jare in dit jaarboekje op een belangrijke aanwinst van te wijzenkiezen we voor ditmaal het Artz zoo kenmerkende doek Het naar der kuddedat, de laatste aanwinst is, langrijke veiling van werd aangekocht. Voornamelijk onze stadgenootendie de kern der lezers van dit jaarboekje vormenzullen geen aan sporing behoeven om op te gaan naar het gebouw, op den hoek van den Korten Vijverbergom het stuk voor de eerste maal te zien, of de kennis er mede te hernieuwen. Artz is Hagenaar in den vollen zin des woords zoo door zijne geboorte in Den Haag als door zijn werken aldaarzelfs zouden we willen zeggen zijn kunst is Haagsch. Leer- en studiejarenwerden door hem ook wel eens

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 105