14 HET JACOBA-PRIËEL. van Lotharingenves- en noemde zich „daer Holland en Friesland Noord-Friesland. De had op Godfried-de-Bultgraaf tigde hij zich te Vlaerdingen af” markgraaf en graaf van d. z. Zuid-HollandWest- en twee laatste benamingen luiden thans Noord-Holland en Friesland. Onder den kreet: „Holland! Holland! Sla dood! Sla dood!” verrichtten zijn troepen wonderen van dapperheid. Deze kreetdoor zijn stiefvader Rob- bert-de-Fries onsterfelijk geworden, bezielde eeuwenlang Hollands krijgers. Dirk V alzoo, rechtens en ge schiedkundig, is Hollands eerste graaf. Het oudste handvest vyt den Haghe dateert van 1097, uitgevaardigd door Floris II, den dikken of den vet ten den zoon van Dirk V. Opvolgend dorp (1404) en vlek (1563), werd Den Haag in 1620 wettig in der steden rei opgenomenhoewel Karel V dit reeds deed en wel volgende na Alkmaar. De wildernis Die Hagheom den lezer een houvast te gevenstrekte zich uit van het b o s k y n of oude boschnog het Korte-Bosch geheetentot het Korte Voorhout ter eenre, en van de Zeestraat tot de Laeklaeke beteekent steendus hier grens steen; ter andere zijde. In de richting van Scheeve- linge waren woestduin en klinglandnaar die van Rijswijk dras- en moerasgronden. Uit de duinen vloten beekjes en stroompjes, wier oorspronkelijke zeemondingendoor het stuifzand verstoptgedwon gen waren zich tot de lage binnenlanden een weg te banen. Van deze riviertjes is alleen nog in wezen de beek sedert 1845 gevoed door den wereldbe- heerscherden stoom. Eertijds vormde zij achter Loos- duinen het Windaerlemeirwaarin zich nog stort ten de Gantel, de Booma en andere stroompjes, en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 117