18 HET JACOBA-PRIËEL. Malieveld en de tentjes het het opbreken van het beleg van Leidenging Den Haag over in de handen der Staatschenhet beheer van het bosch kwam onder het toezicht der Staten van Holland en de Sint-Jacob als de groote kerk in het bezit der protèstanten. Toen of iets later is de boschkapel geslecht. De. Oudemanneberg een benamingdie aan een kluizenaarin den regel geen jeugdig manspersoon, doet denken is gemak- kelijk te vindenals men het voetpad tusschen het Malieveld en de tentjes over den straatweg rechtuit ver volgthet is de duinrug vlak vooraan. Nog voor korten tijd hielden er militaire muziekcorpsen en trommelsla gers blaas- en slaan-oefeningen. Zie de nommers van den prentenstandaard op het Gemeente-muzeuin. Deze kapeleen vicarybehoorende onder bisdom van Utrecht, is in 1576 begeven aan Cornelis van Mieropdie er nimmer den voet heeft gezet. De laatste dienstdoende vicarisin genoemd jaar reeds overleden, heette Johan Jakobsz. Zijn naam naar mijn bescheiden meeninggeeft den sleutel tot het Jacoba-Priëel; want dat gravin Jacob er betrek king op heeftheb ik nergens gevonden en is een later uitgesponnen legende. Ik zeg gravin Jacob omdat het haar doopnaam is en haar gewone hand- teekening. Zoo noemt zij zich in een brief van den 7 Februari 1432: Jacob, by der genaden Godts Hertoginne in BeyerenGrravinne van Henegouwen ende van Hollandvan Zeelandvan Ponthieu Vrouwe van Vriesland. Bij uiterste wilsbeschikking schonk zijbehalve een casuifelaan „Sinte Antho nie int voirhout in den Hage twee ampullen mitteii paesborden.” Deze kapel is de tegenwoordige Bosch- kantskerk, gewijd aan de heiligen Antonius en Lode-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 121