21 HET JACOBA-PRIËEL. om met een dichter- - de plechtige ernst toovert ons der vaderen Ginds staat de escli, voor den Scandinavië!’ den heiligsten aller hoornen; onbuigsaamheid en koele hardheid kenmerken hem, die daardoor eerder met het scandinaviesche dan met het friesche volkska rakter overeenstemt. Maar - lijk plantkundige te spreken van den trotschen beuk heilig woud voor den geest. De krachtige eik herin nert aan den stoeren voorzaatmet zijn bladeren bekransten zich de priester en de roemruchtige bur ger van oud-Rome. Eiken en beuken zijn de mach tigste karakters in ons nederige bosch. De statige linde is de uitverkorene van het volk; het heeft haar lief, vervormt haar tot priëelen en gewelven, verbindt haar innig aan zijn sprookjes en liederen, aan zijn geestelijk leven en aan zijn eeredienst. 7751574. Acht eeuwen! 775: hoe was het vóór achthonderd jaar? 1574: hoe zal het na acht eeuwen zijn Havamal geeft het antwoord: Wat zult ge vinden Al vraagt ge de runen De hoogheiligen, Die de góden schiepen, Hoogepriesters schreven Dat niets beter zij dan zwijgen. En de hoogepriester zeide tot Frithjof: Verzoen u met uw vijand, met u zelven Gij zijt verzoend ook met den God des lichts. Verwonderd blikte ik rond: sprak daar een heiden?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 124