Isêr w t t Het is zeer moeilijk en 'wellicht ónmogelijk vol ledig en op geheel bevredigende wijze de helofte te vervullen, welke door den titel dezer bijdrage gedaan schijnt te worden. Meerdere en veel betere krachten hebben daartoe voorlang haar best reeds gedaanmaar altoos bleven er in den belangrijken uitslag van haar vruchtbaar onderzoek, zoo geene onjuistheden, dan toch onvolledigheden en gapingen, die men gaarne zag aan gevuld. Ook in deze poging zal nog veel te wenschen overblijvenmaar in een punt meenen wij toch eenige verdienste te hebben en eenen stap vooruit te zijn gegaan; hierin namelijk, dat wij de verschillende op gaven van vroeger hebben bijeengebracht, vergeleken en daaruit eene lijst samengestelddie van de stich ting der St. Jacobsparochie tot op dezen tijd door gaat eene lijstdiewat de namen betreftmisschien NAAM- EN OPVOLGINGSLIJST DEK Eerw. Heeren Pastoors van de St. Jacobsparochie te 'j5-CSraue«MaSE - DOOK T. ZWAKT.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 126