24 NAAM- EN OPVOLGINGSLIJST, ENZ. geheel volledig is; vermits er, gelijk men uit de bij gevoegde jaartallen op zal merken, nergens eene tijd ruimte voorkomtwier lange duur de veronderstelling noodzakelijk maaktdat er in dien tijd nog een ander geweest moet zijn. Den juisten duurhet begin en het einde der her derlijke bediening van iederen pastoor te bepalenis ons niet mogelijk geweest. Bij die, welke voor den tijd der hervorming aan het hoofd der Haagsche Pa rochie gestaan hebbenmoeten wij ons tevreden stellen met enkel een of meer van de jaren te noemen, waarin zij hunne bediening hebben uitgeoefendzonder in den regel te kunnen zeggen, wat het eerste of het laatste jaar is geweest. Uit de latere tijden echter hebben wij nauwkeuriger opgavenen kunnen met juistheid het jaar, dikwijls zelfs den datum bepalen, waarop zij hunne bediening aangevangen en geëindigd hebben. De bronnenwaaruit wij geput hebbenzijn hoofd zakelijk De Riemer (Beschrijving van ’s-Gravenhage) Van Heussen en Van Rijn (Batavia Sacra)de Bij dragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlemen vooral ook het Archief van het Bisdom van Haarlem en van de St. Jacobsparochie hier ter stede. Wij hopen intusschen mettertijd ook nog andere bestaande bronnen te raadplegen, waardoor wij mis schien in staat gesteld zullen wordendeze opgaven met meerdere bijzonderheden aan te vullen. Wij geven, wat wij tot nu toe gevonden hebben, en gaan daar mede onze opgenomen taak beginnenhopendedat hetin weerwil van het nog onvolledigetoch voor de kennis der Haagsche kerkgeschiedenis eenigermate tot nut zal verstrekken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 127