25 NAAM- EN OPVOLGINGSLIJST, ENZ. Jaartallen. 1311. 1326. NAMEN DER PASTOORS. Hughe of Hugo, bij de Riemer Broe der Hughen genoemd. Hij is de vroegste Pastoor van 's-Gravenliagedie tot nog toe gevonden, en mogelijk ook wel de eerste die er geweest isvermits men met zeker heid kan zeggendat de parochie is op gericht tijdens de grafelijke regeering van Floris V, en men slechts weinige jaren terug behoeft te gaan om tot dien tijd te komen. Wij geven het Pater van Lommel gaarne toe, dat hij waarschijn lijk dezelfde is, die o. a. in het jaar 1323 genoemd wordt: Hugo de Scaldia, pres byter et curatus ecclesiae parochialis in Hagad. i. Hugo de Scaldia (v. d. Schelde) priester en pastoor van de parochiekerk in den Haag. Vgl.Bijdragen voor de ge schiedenis v. h. Bisd. van Haarlem I pag. 7173. Mocht hij soms een ander wezen, dan zou deze Hugo de Scaldia hier op de tweede plaats moeten komen. Nu volgt: Colin. Deze komt ook voor op 21 Jan. 1327. Zie Bijdr. v. d. Gesch. v. h. B. v. H.t. a. p. 1343 of 1344. Henricus Essen of Rense. Deze twee namen verschillen nog alen waarschijn lijk om die reden vraagt Pater van Lom mel t. a. p. of het misschien Renesse moet wezen. In dit geval toch zouden beide namen op hetzelfde neerkomenen ieder voor zich eene verkorting of samen-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 128