27 1450. 1475. 1497. 1508. 1556. 1524. 1542. NAAM- EN OPVOLGINGSLIJST, ENZ. Jaartallen. NAMEN DER PASTOORS. Door deze tijdsopgave wat ruimer op te vattenworden wij ook in staat gesteld de gaping aan te vullenwelke anders tussclien dezen pastoor en den volgenden ontstaan zou. Pieter de Rijke of Pieter Rijk ook Pieter de Rijcke. De Riemer geeft op 14401469. Dit laatste jaar is zeker niet als het laatste van zijne bediening te beschouwenwant uit een contract tus- schen hem en zijn opvolgerwat te vinden is in de Bijdr. v. d. B. v. H. II pag. 236, blijkt, dat hij eerst in 1475 „midtszijnre outheit, crancheit ende onuermogentheW' zijne bediening heeft nedergelegd. Paulus Gerritsen Heusden. In het voornoemde contract wordt hij genoemd: „Pauwels Gheryts sone." De Riemer schrijft: Paulus Gerritz van Huesden en geeft hem het jaartal 1482 waaruit blijkt, dat hij in dat jaar zijne bediening nog uitoefende. Jan Huygensz. Zie Bijdr. v. d. Gesch. v. h. B. v. H. II pag. 416. Nicolaas Baldewijnsz. of Claes Bouwenszoon. Deze was hier nog in 1514. Johan van Duivenvoorde. Huybrecht Byl. Deze komt ook nog voor in 1548. Jan Harmensz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 130