29 NAAM- EN OPVOLGINGSLIJST, ENZ. behoefte der geloovigen riep luider dan ooitwant bij dien hevigen strijd van denkbeelden en geloofsbegrip pen waarin zij leefdenbij dien uitwendigen dwang en vervolgingwaaraan zij om wille des geloofs bloot stonden, hadden de geloovigen meer dan ooit behoefte aan leidingaan steun en bemoedigingen was het dus van het hoogste belang, dat zij eenen pastoor in hun midden haddeneenen pastoor t d. w. z. niet eenen priester, die er vandaag toevallig was-, doch morgen misschien ergens anders zou wezenmaar eenenop wien zij konden rekenenwien zij bij alle voorkomende gevallen op zijn post zouden vinden eenen priesterdie hun toebehoordedie krachtens zijne aanstelling voor hun zieleheil verantwoordelijk aan hun geestelijk belang verbonden was, die zich in hachelijke omstandigheden niet zou kunnen beroepen op het charitas non obligat cum tanto incommodo maar behalve den algemeenen plicht der naastenliefde tegenover hen ook een bijzonderen plicht van recht vaardigheid zou in acht moeten nemen. Eenen pastoor hadden de katholieken van ’s-Gravenhage dringend noodig; volgt daar nu uit dat er een geweest is Nog nietmaar daar volgt wel uitdat de geestelijke over heid verplicht was daarvoor te zorgen, en het is van een man als Sasboldus Vosmeer niet aan te nemen, dat hij zich gedurende zoo langen tijd aan zulk een plichtverzuim zou hebben schuldig gemaakt. Of stond hij hier wellicht voor een onmogelijkheid Een princiep der moraaltheologie, wat beteekent, dat een liefdeplicht, ook een zware, soms ophoudt om het nadeel, wat men zelf daardoor lijden zou.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 132