30 NAAM- EN OPVOLGINGSLIJST, ENZ. Ook dit is moeilijk te veronderstellen. Waren er dan geene priesters beschikbaars Wel moet gezegd wordendat het aantal vertrouwbare priesters door overgang of blijkbare neiging tot de nieuwe leer zeer verminderd wasmaar dit neemt niet wegdat er nog zeer vele overbleven, en men zou haast zeggen, zoo lang er maar een enkelen beschikbaar was, diende er voor de parochie van ’s-Grravenhage op de eerste plaats gezorgd te worden. Was zij niet een der voornaamste en belangrijkste parochiën des lands; werd zij daar enboven niet het meeste bedreigd Daar immers was de zetel der regeeringvan wie de vervolging uitging daar gevoelde men den druk der dwangmaatregelen uit de eerste hand, daar mochten de middelen tot behoud des geloofs het minst verwaarloosd worden. Zoo de Vicarius Apostolicus al geen priesters genoeg had om alle opengevallen parochiën aan te vullenhij had er toch zeker wel eenige voor die plaatsendie om haar grooter gewicht en haar grooter gevaar het eerst in aanmerking dienden te komen. Door gebrek aan priesters behoefde de parochie van ’s-Grravenhage dus, naar allen schijn, niet vacant te blijvenmaar misschien was er geen te vinden die deze benoeming aan wilde nemen. Het valt niet te ontkennendat de moeilijkheid van zulk een bedieningde verantwoordelijkheid, alsook de gevaren daarmede' verbonden, wel in staat waren iemand terug te doen schrikken. Maar zou er afge zien van het recht wat de kerkelijke overheid heeft om in zulk een geval haar gezag te gebruikenen van iemand, wien zij geschikt oordeelt, gehoorzaamheid te eischen zou er inderdaad geen priester geweest zijndie bereid gevonden werdaan het heil eener zoo

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 133