31 NAAM- EN OPVOLGINGSLIJST, ENZ. zoo bedreigde parochie zijne krachten des noods zich zelven daarvoor op te belangrijke en te wijden en offeren De heldhaftige toewijdingwaardoor vele pries ters in die tijden hebben uitgemunt, de zelfopoffering, waarmede zij zware geldboetengevangenisstraf ver banning en mishandeling zelfs trotseerden om in de geestelijke behoeften hunner geloofsgenooten te voorzien, is genoeg bekenden het zou dan wel wonder zijn als geen van hen moed genoeg had bezeten om de pastoreele functie van den Haag op zich te nemen. Intusschen is het wel opvallenddat wij eerst na bijna twintig jaren den Vicarius Apostolicus alle moeite zien doen om aan Pastoor Mulo.ch eenen opvolger te geventerwijl er van eene vroegere pastoorsbenoening nergens eenig spoor schijnt te vinden te zijn. Kennip- hoveop wien zijne keuze vielwas niet gemakkelijk tot het aannemen dezer benoeming te bewegenen opmerkelijk is het al wederomdat er bij al de po gingen welke daarvoor gedaan moesten worden geen enkelen keer gewag wordt gemaakt of iets doorsche mert van eenen Pastoordie overleden isof wiens zetel, op welke wijze dan ook, is opengevallen. Er schijnt inderdaad in die vorige jaren geen eigenlijke opvolger van Pastoor Muloch geweest te zijn. Hoe dit te verklaren Er was een pastoor noodiger was er hoogstwaarschijnlijk wel een te vindenzou Sasbold Vosmeer dan toch, in weerwil daarvan, de parochie van ’s-Gravenhage zoolang en onder zulke omstandig heden zonder herder hebben gelaten Deze moeilijkheid verdwijntwanneer wij aannemen, dat Sasbold Vosmeer zelf, de Vicarius Apostolicus in eigen persoongedurende dien tijd de pastoreele zorg voor de Haagsche* parochie op zich heeft genomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 134