32 NAAM- EN OPVOLGINGSLIJST, ENZ. cle Parkstraat wordt Sasboldus van Den Haag vermeldechter Bij Van Stockum (’s-Gravenhage in den loop der tijden) lezen wij: „Toen nu het jaar 1574 het gebruik van de Groote of St. Jacobskerk aan de R. C. was ontzegd, hielden zij aanvankelijk in ’t verborgen godsdienstoefening, ten huize van den heer deLaFarre van Valkenisse in het Westeinde, bij wien een geestelijke Sasbout Vosmeer, inwoonde en den dienst verrichtte.1’ Dit „de La Farre” zal wel eene vergissing’ zijn, en „de la Torre” moeten wezen. Verschillende redenen pleiten er voor, dat hij dit wer kelijk gedaan heeft. Na den dood van Pastoor Muloch verlaat hij Delftwaar hij zich in het huis zijner ouders verscholen hield, en komt naar Den Haag. Hij woonde hier in het huis van den heer de La Torre Heer van Valkenisse welk huis stond aan de noordzijde van het Westeinde dicht bij de Vleersteeg. Waarom kwam hij juist toen naar Den Haag? En zoo het niet was om er zelf als Pastoor te fungeerenwaarom heeft hij dan geen ander benoemd. Dit was toch zijn plicht geweest, dit had hij kunnen en moeten doen. Waarom begint hij met Kenniphove te onderhandelenzoodra hij zelf wegens een tegen hem uitgesproken banvon nis niet meer in Den Haag kan blijven Schijnt het nietdat door zijn vertrek de pastoreele zetel van ’s-Gravenhage vacant is geworden Deze redenen maken dunkt onsde veronderstelling niet gewaagddat .Sasboldus Vosmeer zelf in dien tijd de Pastoor van ’s-Gravenhage is geweest, of zoo men hem om zijne hooge waardigheid al niet den naam van Pastoor wil gevendan tochwat op hetzelfde neerkomtde pas toreele zorg en verantwoording ten behoeve der katho lieke Hagenaars op zich heeft genomen. Ook in de kerk van d 1 Vosmeer als Pastoor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 135