33 NAAM- EN OPVOLGINGSLIJST, ENZ. 3 NAMEN DEK PASTOORS. Sasboldus Vosmeer. Hij was geboor tig van Delft. Reeds in 1580 werd hij door den Pauselijken Nuntius tot Vicaris Generaal van het Bisdom van Utrecht en in 1583 door Paus Gregorius XIII tot Apostolisch Vicaris der Vereenigde Ne derlanden benoemd. In het jaar 1591 be noemde koning Filips II, als Graaf van Hollandhem tot Deken van het reeds verstrooide kapittel der Hofkerk in de plaats van Martinus Duncanusdie over leden was. In 1602 werd hij door Prins Maurits voor altijd uit Holland, Zeeland en Friesland verbannen en nam de wijk naar Rome, waar hij den 9 September tot Aartsbisschop van Philippe benoemd en den 22 September als zoodanig gewijd werd. Uit Rome teruggekeerd hield hij meestal zijn verblijf te Keulenwaar hij den 3 Mei 1614 overleden is. slechts tot 1602. Wij meenen echter reden te hebben om ook de drie volgende jaren daarbij te voegen. In het jaar 1602 werd hem ter oorzake zijner verbanning de uitoefening der pastoreele bediening wel onmogelijk gemaakt, maar daarmede is niet gezegd, dat hij op hield de Pastoor te zijn. Naar het ons toeschijnt moest hij zichnu hij het eenmaal was, als zoodanig blijven beschouwentotdat hij er in geslaagd was Kenniphove tot opvolger te verkrijgen;, dus tot 1605. En hiermede gaan wij onzen onderbroken lijst voortzetten. Jaartallen. 1585—1605.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 136