37 NAAM- EN OPVOLGINGSLIJST, ENZ. Jaartallen. NAMEN DER PASTOORS. de ploeg er over heen kon gaan. Dit zou de reden zijndat hij het daar niet houden kon en naar Den Haag is geko men. Den 2 Oct. 1717 werd hij in de plaats van Z. D. H. Adam Daemen door Z. H. Paus Clemens IX tot Apostolisch Vicaris der Vereenigde Nederlanden aan gesteld. Hij had veel te kampen met de Jansenisten en werd tengevolge hunner kuiperijen den 3 Mei 1718 uit de Provin ciën Holland, Zeeland en West-Friesland verbannen. Wie meer van hem wenscht te wetenleze de voortreffelijke artikelen over zijn Apostolisch Vicariaat in de eerste Jaargangen van de Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haar lem, geleverd door Mgr. J. Vregt, thans Vicaris Generaal van het Bisdom van Haarlem. Van Bijlevelt overleed te Brus sel, den 20 Januari 1827. Hij was de laatste Apostolische Vicaris dezer gewes ten en een der uitstekendste mannen welke de katholieke kerk van Nederland ooit heeft voortgebracht. 17181720. Gijsbertus van Schooten. Deze was geboortig van Rotterdam en met Joannes van der Lee reeds kapelaan bij Van Bij levelt. Na diens verbanning werd hij tot zijn opvolger benoemd. Hij overleed in Februari 1720. 17201746. Joannes Bernardus van der Lee.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 140