38 NAAM- EN OPVOLGINGSLIJST, ENZ. NAMEN DER PASTOORS. Jaartallen. 1746. Eerst kapelaan onder Van Bijleveltdaarna onder Van Scliooten geweest zijnde is hij dezen laatsten onmiddellijk als Pastoor van Den Haag opgevolgd. Hij heeft voor de som van /'3000 een huis aangekocht in de Molenstraat wat aan de pastorie be hoorde en langen tijd bewoond is geweest door zekeren Notaris de Fay. Zijne aan stelling tot Aartspriester van Holland schijnt eerst kort voor zijnen dood te heb ben plaats gehad. Onder de merkwaar digheden van zijn bestuur behoort den strijd, welke hij te voeren heeft gehad met een kapelaan der Spaansche Legatie, die zich tegen recht en bevoegdheidtegen de uitdrukkelijke besluiten van Rome in, pastoreele functiën aanmatigde en daardoor veel ergernis en verwarring in de parochie teweeg heeft gebracht. Hij overleed den 15 Juli 1746. Petrus Walravens. Deze is reeds den 2 December 1746 op het stadhuis, waar hij ontboden wasplotseling over leden. In een Handschrift van wijlen Pas toor Sem, wat tot het Archief van het Bisdom van Haarlem behoort, lezen wij aangaande dit voorval het volgende: „De overlevering zegtdat een armeontevre den dat de Pastoor hem niet bedeelen wildeof omdat hij hem niet kendeof omdat hij zijne godsdienstplichten niet

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 141