I 39 NAAM- EN OPVOLGINGSLIJST, ENZ. NAMEN DER PASTOORS. Jaartallen. waarnamden Pastoor op liet Stadhuis voor de Burgemeesters deed ontbieden en dat de Pastoor hierover dermate ont steld en ontroerd wasdat zijn Eerw. niet spreken kon en aldaar voor de Heeren Bur- gemeesteren terstond dood bleefwaarover de Burgemeesters en ingezetenen bijzonder leed gevoelden, omdat Pastoor Walravens algemeen geacht en bemind was.” 17461755. Adrianus van der Valk. Reeds den 24 December 1746 vindt men in het trouw boek een huwelijk door hem ingezegend. Hij is later Aartspriester van Holland geworden en tot zijnen dood toe gebleven. In den eersten tijd van zijn herderlijk be stuur werd er vrij wat opschudding ver oorzaakt door zekeren Pater Norbertdie voorgaf te kunnen bewerken, dat de Jan senisten met den H. Stoel en met de katholieken der Hollandsche Missie ver- eenigd werdenzonder dat zij het Formu- lier van Alexander VII en de Bulla Uni- genitus behoefden aan te nemen. Hij bleek spoedig een afvallige en bedrieger te zijn. Pastoor Van der Valk is den 17 Juli 1755 aan het water in de borst overleden. 17551788. Bartholomeus Cley. Zijn bestuur is merkwaardig door de oprichting van een R. C. Armbestuurdaar voor dien tijd de armenzorg uitsluitend op den pastoor rustte. Ook is in zijnen tijd, in 1764,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 142