40 Jaartallen. NAMEN DEB PASTOORS. het R. C. Weeshuis in de Warmoezier- straat gesticht. Pastoor Cley heeft meerdere malen, even als Pastoor Van der Lee, zijne rechten moeten verdedigen tegen de kapelaans der vreemde Legatiën, vooral van de Franschedie zich nu en dan ge rechtigd achtten pastoreele functiën te verrichten onder zijne parochianen. Hij werd echter telkens door de kerkelijke overheid in zijne rechten gehandhaafd en ook de burgerlijke overheid koos zijne partij. Hij overleed den 31 Juli 1788. 17881820. Adrianus van der Sluis. Reeds in 1787 was hij door de geestelijke Overheid aangesteld als coadiutor van Pastoor Cley met recht van opvolging. Wij hebben voor ons liggen een contract tusschen hem en Pastoor Cley gesloten en door beiden onderteekend op den 14 Mei 1787. Daarin neemt V. d. Sluis het verrichten der pas toralia op zich en verkrijgt daarvoor een salaris van 60 per 3 maanden benevens een vrije kamer en nog eenige andere huiselijke geriefelijkheden. Van der Sluis was reeds vroeger ka pelaan geweest bij Pastoor Cley; daarna Pastoor te Moordrecht, waar hij een kerk en pastorie bouwde; vervolgens Pastoor te Vlaardingen. Als Pastoor van Den Haag heeft hij in de Oude Molstraat een geheel nieuw Pastoorshuis gebouwd en de kerk NAAM- EN OPVOLGINGSLIJST, ENZ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 143