Jacobus Everding. 43 NAAM- EN OPVOLGINGSLIJST, ENZ. Jaartallen. 1884—1889. tijdsorde volgen. NAMEN DER PASTOORS. van Z. H. benoemd. Hij is den 21 Sept. 1884 overleden. Georgius Franciscus Drabbe. Deze was langen tijd Professor en later Regent van het Seminarie Hageveld te Voorhout; vervolgens Pastoor te Schiedam. In 1884 volgde hij Pastoor Rioche op als Pastoor en tevens als Deken van Den Haag. Even als zijn voorganger is ook hem de hooge onderscheiding der benoeming tot Geheim- kamerheer van Z. II. te beurt gevallen. Hij is den 10 September 1889 overleden. 18891891. Joannes Theodorus Augustinus Heijligers. De tegenwoordige Deken en Pastoor van ’s-Gravenhage was voor zijn komst alhier Pastoor en Deken te Bever wijk. Den 4 Oct. 1889 is hij Pastoor Drabbe opgevolgd. Ten slotte dient nog vermeld te wordendat de Pastoors van Den Haag in vroeger tijd ter zijde wer den gestaan door eenen geestelijkeCompastor (Mede- pastoor) genoemd. Deze Compastores hadden eene kerk en pastorie in de Juffrouw Idastraat, dezelfde, welke nu in handen der Jansenisten is. Hunne bediening betrof echter niet zoozeer de stad zelve als wel de omliggende plaatsen, ScheveningenEikenduinen enz. Er was er reeds een vóór 1621, en wij laten hier de namen, die wij gevonden hebben, in tijdsorde volgen. Cornelis van der Putte.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 146