47 LIJKSCHOUW. R. DE KAATSBANEN BEPERKT. R. A. J. S. v. gebuyren opte begravenisse gedroncken is”, werd be taald met vijf gulden -den Excys daerinne gereeckent.” Bovendien moest nog drie gulden verschot ver goed worden aan Lenert Jacobsz., „als getrout heb bende de styeffmoeder” van den doode, „ter cause tgeene tsinen huyse by den selven vrunden ende ge buyren op 't voorsz. dootmael an montkosten verteert is, daer inne gereeckent tgene by den genen verteert werde', dye den dooden ene nacht inde duynen liggende voor honden ende anders bewaert ende gewaert hebben.” Nu zou men denken, dat de „declarant” tevreden zou zijn geweest, neen, er moest nog een kleinigheidje bij zoowat het busje voor de bedienden der kijkspellen. Deze post volgt namelijk„Van dese declaratie te maecken, extenderen ende grosseren” 4 stuivers, wat het bedrag der declaratie deed klimmen tot 21 gulden, 3 stuivers8 penningen. Den Haag. „Opte requeste van Leendert Pietersz. de Voocht, Pieter van Gooi, Jan van Soest ende Nicolaes Obleth meesters van de Kaetsbaenen alhyer (in den Hage) tenderende ten eynde niet en sonde mogen worden toe gestaan eenighe kaetsbaenen meer alhyer soude mogen werden opgerecht,” wordt aan de supplianten „haer versoeck toegestaen ende geaccordeert ende dat ter tyt ende wylen toe, by haer Ed. H. M. omme redenen daer toe moverende anders souden mogen werden ver- staen, ende verders niet.” 11 Januari 1668. Den Haag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 150