n-vrrcrrvrrrvrvnr‘/vi inimi rrvrvrvrfr DE HOOGERE BURGERSCHOOL met vijfjarigen Cursus voor Jongens te ’s-G-ra- venhage, sedert hare oprichting in 18©S. De Hoogere Burgerschool alhier is ontstaan uit eene 2e afdeeling van het Gymnasium. Deze afdeeling bestond sedert 1838in welk jaar de latijnsche school veranderd werd in een gymnasiumdoor vereeniging met eene bestaande inrichting van z. g. middelbaar onderwijs. In deze afdeeling werd onderwijs gegeven in wis- en natuurkundenatuurlijke historieaardrijks kunde geschiedenis en nieuwe talen. De cursus was vierjarig. Ter voldoening aan de wet op het M. 0. van Mei 1863, werden door Burgemeester en Wethouders plan nen beraamdom genoemde afdeeling te veranderen in eene hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus. Den 2en Februari 1864 werd door den Gemeente raad eene Commissie benoemddie deze verandering

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 154