53 DE HOOGERE BURGERSCHOOL, ENZ. gekomenbleef de inrichting toch in enkele opzichten met het gymnasium verbonden. 1° De leerlingen die bevorderd waren tot de 4e klasse der H. B. S. hadden toegang tot de le klasse van het gymnasium, waarvan toen de cursus vierjarig werd gemaakt 2° Het onderwijzend personeel der H. B. S. bleef tevens belast met onderwijs aan het gymnasium. 3° Het toezicht over de beide afdeelingen bleef op gedragen aan één collegeCommissie van toezicht op het M. O. Ook de naam le afdeeling van het gymnasium welke tot 1878 op de programma’s voorkomt, duidt aan, dat de scheiding niet volledig was. Beide afdeelingen bleven tot Januari 1869 gevestigd in het gebouw van het tegenwoordige gymnasium aan het Westeinde, waarvan de bovenlocalen voor de H. B. S. waren ingericht; door vermeerdering van het aantal leerlingen van beide inrichtingen werd in dat jaar het gymnasium naar een ander gebouw overge bracht later werd op de plaats der vroegere Armen inrichting aan het Bleijenburg het tegenwoordige schoolgebouw der H. B. S. opgericht en in Januari 1874 betrokken. De inrichting van dit schoolgebouw, dat werd ont worpen dooren gebouwd onder de leiding van den toenmaligen architect-directeur van gemeentewerken alhier, den Heer W. C. van der Waaijen Pieterszen, mag in alle opzichten doelmatig worden genoemd. Intusschen was op voorstel van de Commissie van toezicht in 1873 eene verordening vastgesteldwaar door een meer volkomen scheiding tusschen de twee inrichtingen werd tot stand gebracht. In deze veror-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 156