60 HOE ’s-GRAVENHAGE EEN MOLEN RIJKER WORDT. In een charter van 1321 wordt nog gesproken van het dorp Brouwenhavenhet schijnt echter door zijne gunstige ligging aan de Grevelingen steeds vooruit gegaan te zijn, want in 1344- kreeg het een haringmarkt Alhoewel van het plan tot stichting eener stad schijnbaar niets gekomen iswant het oude dorp Brie- dorpe in plaats van eene stad te worden is een nietig dorp gebleven, ja nu slechts nog een armzalig gehucht, zoo is toch door al die werkzaamhedenhet indijken van gronden het graven van een kanaal met haven het bouwen van woonhuizen enz., de grond gelegd van een ander stedekedat we nog kennen onder den naam van Brouwershaven, de haven van het Brouwersdorp dat door Floris bestemd was tot stad te worden ver heven. mits het gedeelte van ’t ambachtdat aan de Graaflijk heid behoordehielp bijdragen of zekere betaling deed in de kosten van dien watergang en de sluis. Floris V, bij wien de indijkers zeer in gunst schijnen gestaan te hebben, lachtte dit aanbod zoozeer aan, dat hij 10 Maart 1285 van Jan van Renesse 100 gemeten ambacht kocht om daarin niet een dorp maar eene stad te stichten. (Zei. ill. II bl. 170.) Ongetwijfeld dat het met deze plannen ernst was en men werkelijk begon te graven en bouwenen de plaats steeds aan inwoners rijker werd, want de Graaf ver zocht en verkreeg reeds drie jaren later (1288) voor de tegenwoordige en de toekomende inwoners vrijheid van tollen door geheel Brabant. Daarbij bleef het helaas ook, het noodlottig einde van den Graaf was ook het einde van al die grootsche voornemens.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 163