64 ter niet door den dood verrastmaar had gelegenheid om het volgende contract met een derden broeder Pieter te sluiten. „Op huyden den xxiijen July 1644, compareerde enz. Pieter van Lantschpt Eedelman vant geschut ten dienste van de vereenichde Nederlandenende heeft hij comparant bekent gelijck hij bekent bij desen op den xij Juny 1644 lestleden int vrundelijck overge- commen ende geaccordeert te hebben niet Willem van Landschot Gommis enz. sijnen broeder, aengaende het selve commysschapende dat in vougen ende manieren als volchtTe weten soo wanneer de voorz sijnen broederdie als doen heel cranck wasende tegenwoordich alsnoch isdeser werelt comt te over- lydenende de voorz. Comparant mettet voorz. Com mysschap voorsienende tselve van den Raedt van Staten der vereenichde Nederlanden sal becommen hebben, daertoe de voorn. Willem van Landschots huysvrouwe ende haer vrunden alrede haer devoir toe gedaan hebben, dat hij comparant aen syn voorn, broeders huysvrouwnaertelaten wede.ende by haer aflyvicheyt, haer kindt ofte kinderen by haer voorn, man geproceert jaerlijxs sal uytkeeren ende betalen de somme van twee hondert ende vyftich guldens ende dat geduyrende den tijt van acht eerstcommende jaren, monterende in hooftsomme twee duysent guldens, waervan t’eerste jaer ingaen salsoo wanneer de voorn. Comparant sijne Commissie vant voorz. Com mysschap sal becommen hebbenBelovende daer tegens nyet te doendirectelyck noch indirectelykin rechten off daerbuyten. Tot naercominge van tghene voorsz. is heeft hy Comparant verbondengelyck hy verbint bij desen eerst specialyck syn tractement (de buit AMBTEN IN DE FAMILIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 167