Huwelijksinzegening door een Predikant uit Philadelphia. 65 AMBTEN IN DE FAMILIE. R. werd dus verdeeld voordat de beer geschoten was) ende voorts generalyck alle sijne andere goederen welcke goederendie de voorn, comparant naer syn afflyvicheyt sal naerlatenverbonden sullen blyven voorde voorz. somme van Tweeduysent guldens ofte het ghene daervan sonde mogen resteren soo wanneer hy comparant geen wettige blyckend geboorte zal naerlaten, subiecterende de selve allen rechten ende rechteren. Alles ter goeder trouwe. Aldus gedaen enz.” Drie broeders dus tot één en dezelfde betrekking benoemdwaarlijk zoo ietsdan is dit een staaltje van familieregeering. Den Haag. Trouwboek Hoogduitsche kerk. (J. 3) 18 Juli 1751. Willem Steynen. I. M. geb. int Graafschap Meurs, corp, in ’t Regim1 van den Coll, du Vergé onder de Comp, van den Capit. de La Sarraz in Garnisoen te Schoonhoven met Elisabet Broekers, .1. D. ged. en wonende alhier, (geteekend)Mich. Schlatter, predik, tot Phiadelph. Op denzelfden datum Cornelis Schnoek, I. M. geb. te Hemert, Guarde du Corps van zijne D. H. den Heere Prince van Orange en Nassau, met Margerita van Goor, J. D. geb. te Driel, en beide wonende alhier, (geteekend) Mich. Schlatter, pred. te Philadelphia. Den Haag. W. 5 A. J. S. v.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 168