EEN HAAGSCH BINNENHUISJE DER 17e EEUW. I In de nettedoch onaanzienlijke woning van Pieter La Roy, soldaat onder de Compagnie Gardes van den luitenant-kolonel Bohamheerschte op een der dagen van October 1688 een droeve toon. Slechts korten tijd geleden gehuwdwas het heden aan zijn huisvrouw, Cornelia van der Polltot zekerheid gewordendat haar man weldra scheep zou moeten gaan. Wel waren, reeds in September, geruchten tot het echtpaar doorgedrongen, dat de Vroedschappen der Hollandsche Steden, onder den eed van geheim houding over een uitrusting van het leger ten oorlog gehoord waren en toegestemd hadden om Prins Willem den Derde in diens voornemens te steunenmaar het hoe en het waarheen vernam men niet. DOOR A. J. SERVAAS VAN ROOYEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 178