77 EEN HAAGSCH BINNENHUISJE DEB 17e EEUW. aan toe: „Soo geseyt van moeder Mary van der Poll stonden die als eige naar der huisjes eenmaal 'sweeks de huurpenningen kwam innenwist niet meer te zeggen dan dat op 18 October de heeren SchoutBurgemeesterenSchepenenPen sionaris en Secretaris bij monde van den Pensionaris „der Stad, mr. N. Van der Houck, hun afscheid ten „Hoven hadden genomen, nu Zijne Hoogheid op zijn „vertrek stond.” Heel geheimzinnig voegde hij er werdt naer Engelandt.” Ook de „Haagsmid,” die door zijn officieele betrekking nog al eenszij het dan ook in zeer nederige verhouding met de Stedelijke overheidspersonen in aanraking kwam en in de nabijheid der woning van La Roy woonde wist geen bepaalde aanwijzing te doen. Hij vermocht alleen te zeggen, dat „Syne Hoocheyt met de considerabelste vloodtdaervan oyt kan gedacht werden in zee sonde steecken.’’ Inmiddels ging alles zijn gang. Hoewel aah niemand het doel van den tocht helder voor oogen stond, werd alles evenwel tot dien tocht gereed gemaakten volgden de troepen al spoedig hun marschorder. Pieter La Roy, werd ingescheept op „De gekroonde Hoop.” Een veelzeggende naam, zoowel wat betreft de wenschen en verwachtingen van den soldaat der Gardes die deelzij ’t ook een zeer klein deelzou hebben in de ondernemingals zinspelende op de grootsche onder neming, zelve, en haar geduchten leider, den Prins van Oranje. De mensch wikt, God beschikt. „Zijn Hoogheid dan, na alles zoodanig besteld te .hebben, en tevens den 27n een algemeene Vast-,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 180