80 EEN HAAGSCH BINNENHUISJE DER 17<‘ EEUW. moeyte hebt gehadthetwelck ick u van herte heb te bedancken ende verstaen als dat gij een halfif jaer huyshuur hebt betaelt, hetwelck mijn seer lieff is. Gelieft de rente op het Stadhuys te ontfangen ende het servys geliefft dat in de plaetste te houdenhet servys kondt gij krijge tot de vrou op de Geest, maer mijn beminde moeder ick versoeck hartelick als gij het andere halff jaer betaelt hebtdat gij doch het goet geliefft van de kamer te hale ende bij u in huys te brengenende wat te luchte te hangegij suit mijn groote vriendschap doen. Ick sou ue wel het geit stiere maer wij hebben geen geit gekrege soo lanck als wij op het schip sijn geweestwij hebben niets als de kost. „Mijn beminde moeder, gij schrijft alsdat gij soo quaet tegen mij benthetwelk mijn schuit niet en is ick heb ue wel drie brieve geschrevehet en is mijn schuit nietdat gij se niet en hebt gekregeende ik heb de offesiers wel tienmael gevraecht om na buys te gaenmiar sij willen mijn niet laete gaensoo dat gij het mijn doch ten beste gelieft te houde. „Vorders soo laat ik ue weete alsdat wij tegen- woordich met de heele vloot te Hellevoet ledige ende staen alle om na Schotlant te gaen, soo dat ick hoop dat Godt ons met gesontheyt sal overbrengen ende ons reysman sal sijn. -Vorders soo blijf ick u, mijn beminde moederin genade bevooleende wens u hondert dusent goede nacht.” Er ligt een geheel drama in deze brief opgesloten. Ware de brief bewaard geblevendievoorzeker door Pieter ter zelfder tijd aan zijn vrouw Cornelia was geschrevendan zouden wellicht kleine bijzonder heden in een ander licht tredenof de geschiedenis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 183