81 die bezoeken der soldaten 6 betrekkingen en menig hu- EEN HAAGSCH BINNENHUISJE DER 17e EEUW. die uit de stukken valt op te maken©enigszins worden gewijzigd. Maria Beaumontbleef na den dood van haar echtgenoot, Ary Van der Poll, hulpbehoevend zitten met vier kinderentwee zoonsCornells en Klaas en twee dochtersCornelia en Aaltje. Gelukkig stonddoor het overlijden van Machtelt Van der Poll, „ouwtmoey” harer kinderen, een kapi taaltje op de „Weeskamer” vast, waarvan de renten moesten strekkenom aan die kinderen het noodige te verschaffen. De moeder zelve zocht haar brood te winnen„met wasschen voor de goede luyden”, maar daar zij niet sterk was, gebeurde het zeer dikwijls, dat „haere swacke handen”, haar begaven en zij het werk in den steek moest laten. De kinderen waren nog te jong; alleen Cornelia, de oudste dochtermocht moeder een handje helpen of hield terwijl deze aan de tobbe stondhet huishouden aan kantof zorgde voor middagmaal en avondeten. Cornelia werd echter een jaartje ouder. Zij zag er gezond en blozend uiten de jongens uit de buurt mochten des avonds wat gaarne in haar omgeving zijnniet het minst werd haar het hof gemaakt door een der vele Zwitsersdie onlangs bij de Garde van Zijn Hoogheid waren ingelijfden die des avondsna afloop hunner exercitiën en wachten den „vroolijken Korporaal”, gelegen op de Geest, dicht bij Cornelia's ouderlijk huisje een herberg opzochten, en van daar uit gingen buurten bij de vele eerbare dochtersdie in dat gedeelte van Den Haag bij ouders en woonden. Menige vrijage werd opgezet, welijk kwam tot stand. Ook aan Cornelia waren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 184