84 II Londennog ongesluierd door den dikkendrabbigen nevel onzer stoomeeuw, schitterende op den 21 n April van het jaar onzes Heeren 1689 in den vollen glans der heerlijke voorjaarszon. De zwarehoog opgetrokken paleizen en kerkenmet tinnen en torenspitsenkonden zich nog spiegelen in den geheimzinnigen vloed, die in breede bochten kronkelendzich wringt door de staden toenzooals hij nog heden isde hartader was, van haar leven en bestaan. Het is nog vroeg in den ochtend. om gedurende een EEN HAAGSCH BINNENHUISJE DEK 17° EEUW. ofte op predickdagen oock tegelyckgebeden souden werden gedaenen dat de Griffier Kinschot ordre had om tselve den Heer Burgemeester Rosa, bekend te maken”. Er ligt iets eerbiedwaardigs in week lang het Nederlandsche Volk in het Huis des gebeds te bepalen bij den moeilijken tochtdien hun Stadhouder ondernomen haden van welks goeden uitslag zooveel afhingen ook iets kenmerkendsdat het Volk in een dergelijk plechtig uur zijn dierbaren VorstPrins Willem IIIherdachtmet hem was in den gebedeen in gedachten de reisde hoogst gevaarlijke reis medemaakte. Ook Cornelia van der Poll vond men in het kerk gebouw en in het gebed voor den Prinsmengde zij dat voor haar echtvriend. De tocht gelukte volkomenhet gebed werd ver hoord. De onderneming mocht de kroon der overwinning dragen; zij leidde tot het uitroepen van onzen Prins tot Koning van Engeland.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 187