89 EBN HAAGSCH BINNENHUISJE DEK 17e EEUW. „liet zwaard Templeen Sir Eduard Sutton in carmozijnen fluweele mantels, bezet met bont, met ermijnen bespikkeld; hebbende elk een muts in de hand van goud laken met bont gevoerd en met ermijnen gevuld.” Dan volgden de dragers der attributen van de kroon zoowel voor den Koning als voor de Koningin, en van die welke bij de plechtigheid behoorden De scepters met de kruizen en met de duiven de verschillende zwaardenzijnde het Be zwaardhet zwaard zonder punten het zwaard met een punt „der Koningin en des Konings Globe”, (de rijksappel) de kronende Bijbelhet deksel van den kelk en de kelk zelf. De drie laatste werden gedragen door de Lord-Bisschoppen van St. Asaphvan Londenen Van Rochester. De Lord-Major van Londen droeg den Stadsstaf, terwijl ook nog de „zwarte roede”, en van Staat” werden medegevoerd. „Zoo haast was men niet in de Abtdij-kerk gekomen of elk trad door de rijen der koorzangers, op de 2 opgerichte Galderijenaan de Noordzijde de Lord-Major en Aidermans van Londenmet de Edellieden van de Lange Tabbaardsde koorzangers van West-Minster de Edelenen kinderen van 's Konings Kapeluitge zonderd 12 Edelen 4 kinderenen een organistdie nevens de Edelen van zijn Majesteits Geheime Kamer ter Zuidzijde zaten.” Indrukwekkend oogenblikals allen hun plaatsen hebben ingenomen en een doodelijke stilte heerscht. Nu treden hun Majesteiten de Westelijke deur der grootsche kerk binnen. De orgeltonen ruischenen weldra paren zich de liefelijke stemmen van het koor, aan de tonen der muziek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 192