EEN HAAOSCH BINNENHUISJE DEK 17‘“ EEUW. 99 ook de noodige Onderwijl galnoten. Tweedrie zwart en de punt linkerduim geprobeerd moverende" heeren Weesmeesteren authoriseerengelijk zij geauthoriseerd wordenomme aan den suppliant wyt te reycken, en te emanueren het restant van ’t capitaalhem competerende en ter weeskamer alhier berustendeomme daer mede behoorlycke middelen tot voorstand! van syn familie bij der handt te nemen.1’ Welk handwerk Klaas heeft gekozen wordt niet vermeld; maar het leergeld, het in het gilde komen als leerjongenmoest toch betaald wordenen dan gereedschappen. we hem zijn best laten doen, om het ambacht meester te worden en de noodige proeven af te leggen, willen we even naar Engelands hoofdstad gaanom eens te zien hoe Pieter La Roy het maakt. Zoeken wij hem op in de herberg waarin hij met velen zijner kameraden intrek heeft genomen. Het is slechts weinige dagen na de kroning van Willem III. Het is vroeg in den morgen, en daar hij vrij van dienst is en zijn krijgsmakkers uit zijnneemt hij die goede gelegenheid waar om aan zijn vrouw te schrijven. Geld kan hij wel .niet over zenden, maar hij kan toch schriftelijk zijn echtgenoote toonendat hij aan haar denkt en haar nog altijd lief heeft en trouw is. Aan de blank geschuurde tafelwaarop anders de tinnen kroezen bij tientallen geschaard staan en weinig rust hebbendaar hun inhoud de dorstige kelen moet lavenis nu een houten bakje geplaatstwaarin te midden van het daarin vergaarde zandeen fleschje steun vindtdat gevuld is met een afkooksel van galnoten. Twee, drie veeren pennen, tot hoog in de schachten zwart van de inktworden beurtelings opgevaten de punt er van op den nagel van den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 202