100 spraeck gaet hier, dat wy (1) Ik onderstreep. EEN HAAGSCH BINNENHUISJE DER 17e EEUW. Een half vel schrijfpapierligt toegeslagen voor hem. De geest is wel gewilligmaar de pen spat een heetjeals hij de eerste letter van den aanhef schrijft. Toch komt de M goed op het papier te staanen volgt van zelf ’t andere. Het gaat wel niet heel vlug in de behandeling van het geweer is Pieter La Roy vaardigerdan in het hanteeren van de penmaar het gaat toch; van lieverlede wordt het een heel lang epistel. Luister slechts Mijn seer beminde huisvrouw Kornelya. lek kan niet nalate u, mijn beminde vrou, te late wete als dat ick ue brief ontfange, en daer in verstaen als dat gy wel over syt gekopme en dat gy noch in goede gesontheydt syten moederen broers en susteren alle goede vriendehetwelk ik seer verblijdt om benende heb seer verlangt naer u gesontheydten dat ick den brieff heb gekrege maer den brieff is wel 5 weken out geweestdoen ick se heb gekregehetwelck ick seer moeyelyck om wasen ick heb oock verstaan als dat gij geit soudt ontfange op het stathuys soo wanneer als ick u volle (macht) gaff hetwelck u uyt grondt van myn hert volle macht geeffen daarom soo stier ick een memory van myn eygehandt in dese brieffopdat gy het mach ontfangeen verders soo kan ick u geen vast bescheydt schrijve off wy hier sulle blijve of te niet, want de spraeck gaet hier, dat wy in korte tyt in Hollandt sulle koomesoodat wij noch vastycheyt en hebbe ende de prins is alhier gekroondt tot koninek op donderdach den elfde April, Oude Stijl, (1) met een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 203