102 EEN HAAGSCH BINNENHUISJE DER 17c EEUW. Het port, ook wel afgewisseld door .loont den bode,” was de tegenstelling van het tegenwoordige franco. Het „sito” vinden we, na twee eeuwen, nog dikwerf terug op de brieven van onze dienstboden aan hun toekomstige eega’s, en omgekeerd. Zeer zeker heeft de ontvangst van dezen brief in het Duvelshoekje” vreugde gegeven, al moest de port ook met schellingen (stuivers) betaald worden. Er blijkt ook uitdat La Roy gaarne de feeste lijkheden der kroning in ruil had willen geven om bij zijn vrouw in Den Haag te zijn. Ook deze brief staat alleen. Enkele zaken blijven dus onopgehelderd: zoo bijvoorbeeld „als dat gy wel over zyt gekoomen.” Ik waag een gissingen die is dezedat Cornelia haar Pieter te Hellevoetsluis is gaan bezoekentoen hij aldaar voor de tweede maal lag om uit te zeilen en dat haar goede overkomst (want in die dagen was zulk een reis geen zaak van klein gewichtmen nam immers afscheidzooals nu voor Indiewanneer men van Den Haag naar Amsterdam trok)hem door ’t lang onderweg blijven der brieveneerst later gebleken hem aanleiding gaf, om er zijn vrouw mede geluk te wenschen. Inmiddels naderde de tijd dat Corneliazijn huis vrouw moeder zou worden. Pieter was en bleef te Londenhij ontving geen gageen ‘t arme huisgezin moest dus van de hand in den tand levenhoeveel moeite ook werd gedaan om rond te komen. Toen dan ook de doopplechtigheid in de Nieuwe Kerk van Johanna Maria La Roy was afgeloopen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 205