103 Na deze periode uit liet leven van onze, familie La Royzwijgt verder liet geschiedboek. Nog eenmaal, veel later, komt moeder Maria Van der Poll, hulp inroepen „alsoo sy seer impotent en lam te bedde ligt”, doch daarmede loopt de geschiedenis ten einde. De oude papieren der vroegere Wees- en Moniboir- EEN HAAGSCH BINNENHUISJE DER 17° EEUW. wist Cornelia niets beter te doendan op nieuw bij de weeskamer aan te kloppen. Zij -geeft ootmoedelyck te kennen”, dat, wijl haar mansynde medegetrocken met de guardes naar Engelantende aldaar nevens d’anderen bij syne Conincklycke Majesteyt van Groot Brittanje werdende aangehoudensonder dat hy de suppliante met haer kint (wa'ervan sy ontrent de vier weecken geleden is verlost)met gelt can assisteren", zij suppliante „is vervallen tot sodanigen armoede, dat sy met haer kint sonde moeten werden van de diaconye onderhouden off van armoede vergaanindien daer inne niet werde voorzien.” Daarbij verzocht zij haar van het restant kapitaaltje van f 250 uit te keeren een somme van 50 gulden. Het verzoek werd toegestaannadat Weesmeesteren gehoord zijnde door Burgemeesteren en regeerders” van 's-Gravenhage wien het request was gepresenteerd hoewel „van advis wesendedat de supplte haer versoeck behoort te werden afeeslagen”, zich niettemin „refereeren ter discretie ende dispositie van den Edel Achtbaren magistraat”, waarop zij Heeren Wees- meesteren ten slotte authoriseerden om de vijftig gulden uit te keeren, „sonder dat het selve getrocken sal mogen werden in consequentie.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 206