DE HAAGSCHE BRANDWEER. meer te volmaken. Door brand van den maatschappelijke!! De materiëele schadedie jaarlijks door brand wordt aangericlitis ongeloofelijk grooten al wordt die schade hoogst zelden door enkelenmaar meestentijds door velen (assurantie-maatschappijen) gedragen, toch is het zeer verklaarbaar, dat, zoowel de bestuurders van groote steden als de assurrantie-maatschappijenalles in het werk stellen, om de middelen tot bestrijding van brand ter beperking van het aantal groote brandente verbe teren en al meer en wordt toch een gedeelte rijkdom vernietigd. Om zich een denkbeeld te vormen van de schatten die jaarlijks door brand verloren gaandienen de volgende, aan officiëele verslagen, ontleende cijfers: In de Vereenigde Staten van Noord-Amerika wordt de jaarlijksche schade, door brand veroorzaaktgeschat op 110 millioen dollars. Te Parijs werden in 1890 door de assurantiemaat-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 208