106 DE HAAGSCHE BRAND WEEK. schappijen voor brandschade uitgekeerd 9.226.327 frs., te Berlijn van October 1888 - October 1889 1.000.000 mark, te Marseille gedurende 1890 1.130.000 frs., te Chicago gedurende 1888 1.363.-127 dollars. Het middelom brand te voorkomen is nog niet gevonden. Het aantal brandenwaardoor de groote steden jaarlijks geteisterd wordenneemt daarentegen steeds toe een gevolg van de groote uitbreiding der steden, van het bouwen van zeer hooge huizen, van toenemend gebruik van minerale oliën door alle klassen der bevolkingvan drankmisbruik enz. Niettegenstaande het toenemen van het aantal branden hebben de groote verbeteringen in het blusch- wezen tengevolge gehaddat het aantal groote branden afneemt. Zoo bedroeg in het tienjarig tijdvak van 1875 1885, de gemiddelde som, die door de assurantie- maatschappijen te Parijsper brandwerd uitbetaald 8910 frs., terwijl die som gedurende het tijdvak 1885/1890 slechts 6111 frs. bedroeg. Kan men op zulke resultaten wijzen, en dat dit het geval is zoude door meerdere cijfers kunnen worden aangetoond daar is het te begrijpendat de bestuurders van groote stedendie het werkelijke belang van de bewoners beseffengeene kosten ontzien om de brand- weerinrichtingen al meer en meer tot volmaaktheid te brengen. Nergens wordt daarvoor meer uitgegeven dan in Amerikawaar het brandgevaar in de groote steden veel grooter is dan in Europa. Zoo kostte de brandweer te Chicago met een bevolking van 825.000 inwoners in 1889 949.050 dollars of 1.15 dollar per inwoner, te Berlijn werd daarvoor 1.383.860 mark in 1888 uitgegeven of ongeveer 1 mark per inwoner, te Am sterdam in 1889 f 179.400 of f 0.44 per inwoner, te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 209