107 DE HAAGSCHE BRANDWEER. en reddingsmiddelen). ’s Gravenhage in 1890 f 36.500 of ruim f 0.22 per inwoner. Hoe korter de tijd isdie verloopt tussclien de ontdekking van een brand en liet optreden met de eerste hulpdes te meer waarborgdat een brand geen groote uitbreiding zal- verkrijgen. Hebben de vlammen groote uitgebreidheid verkregendan zal het alleen mogelijk zijnmet uitstekend bluschmateriëel en goed geoefend en gedisciplineerd personeel den brand in een minimum tijd te blusschen De verbeteringendie men brengtbetreffen dan ook n. het brandseinstelsel. Z>. het materieel (blusch c. het personeel. Wanneer men de zekerheid heeft, dat, hoogstens 3 a -1 minuten na de ontdekking van een brandde brandweer ter plaatse is en water geeft, dan is reeds veel ter voorkoming van een grootcn brand gedaan. Om dit te bereiken moetenin groote stedenop ver schillende punten brandweer kasernen gevestigd worden en het electrische seinstelsel volmaakt goed zijn. Te Chicago is de brandweer hoogstens 5 seconden na de melding op weg naar den branden zelden verloopen meer dan 2 a 3 minuten voor dat de eerste straal water gegeven wordt. Te ’s-Gravenhage is de brandweer bin nen één minuut na de melding op wegdoch de tijd van optreden met de eerste hulp, hangt af van den afstand van het brandende perceel van de kaserne Prinsenstraat. in het brandwezen De verbeteringen in het materieel aangebracht betreffen voornamelijk de uitstekende stoomspuiten die in zeer korten tijd voldoenden stoomdruk hebben

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 210