Ill IKE HAAGSCHE BBANDWEËK. de zoo steenbrariden, op het voertuig bevestigd zijn. Blijkt bij aankomst op de plaats van den branddat meer bluschmateriëel en personeel noodig isdan wordt dit met behulp van de telephoon'in den brandschel ont boden. Daar dat materiëel gereed staat tot uitrukken, is het zeer spoedig op de plaats van den brand. De bespannen slangenwagen onzer brandweer wordt nog op geen andere plaats in Nederland gebruikt. Toch verdient dat voertuig aanbeveling voor alle plaatsen van eenige beteekenis, waar men een duinwaterleiding heeft. Door de groote beweegbaarheid en lichtheid en. tengevolge van het in gebruik nemen van veêr-, in plaats van schroef koppelingen is men niet alleen zeer spoedig bij den branddoch heeft men in een minimum tijd water. De brandweer heeft 3 stoomspuiten1 (te Scheve- ningen) van de firma Shand Mason met een capaciteit van 1000 Liter per minuut, en twee stoomspuiten van het nieuwste model (in het Centraalstation) afkomstig uit de fabriek van de firma Merryweather te Londen resp. met een capaciteit van 1500 en 3000 Liter per minuut. Met die laatste stoomspuit kan men met 6 en 8 stralen werken en derhalve met één stoomspuit een grooten brand omsingelen. Eindelijk behooren tot de brandweer 8op ver schillende punten der stad gestationneerde handspuiten. Bij elke handspuit zijn vrijwilligers ingedeeld en wel: 1 brandmeester, 2 adjunct-brandmeesters en 20 spuitgasten. Deze vrijwilligers worden geregeld geoefend en zijn zeer bruikbaar. In geval van zware branden kan nog op

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 214