IB iHST «j CONDITIËN ende VOORWAERDEN daer op die van de Reeckeninghe des Graeffe- licheyts van llollandt verpacht hebben aen Joris van Cats voor den tijdt van drie achtereenvolgende Jareningaende op huy- den date deser de palmaliebaen int bosch van den Haghe gemaekt. De pachter zal gehouden wesen ten gerieve van de geene die hem aldaer in de selve bane zullen willen oeffenen ende exercereneen goet eerlijk persoon te houden die t spel zal waernemenende die spelen wil len oick gerieven met goet gereetschap voor haer geit. Des sullen alle personen willende hen aldaer exerceren ende spelen gehouden wesen aen den huijerder off zijne toesiender telcken reijse, al eer sij int spel comen, te betalen drie stuijvers ende uyt het spel ofte bane go- scheijden wesende, ende wederomme van nieus daer in comende, van gelijcken drie stuijvers ende en sal den huijrder niet meer moghen eyschen off nemen ten ware 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 216