115 CONDITIËN EN DE VOOBWAERDEN, ENZ. Gp. NOG EENS „KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT.” Het dichtlievend Kunstgenootschap, onder de spreuk „Kunstliefde spaart geen vlijt'', heeft lieden (15 October) deszelfs eerste Algemeene Vergadering, in de tegen woordigheid der Hoog-aenzienlijke Bescherm-Heeren in eene der zaaien van het gebouw, genaemd het Huijs van Prins Mauritz van Nassau alhier gehouden. De Voorzitter Ds. van Spaan, wijdde dezelve plechtig met een vaers over den Lof der Dichtkunst, in, waerna alle de leden een vriendelijke Maeltijd hielden. ('s-Graven- haagsche Vrijdagse Courant van 16 Oct. 1772 N°. 125.) Zie Haagsch Jaarboekje, 1889 bl. 63. Den Haag. voorszbaene gestelt sullen werden een bliek aange- slaghen werdendaer in geschreven zal wesen dat niemant in de selve bane hem niette malie en sal nioghen exerceren off oeffenen ten sij yder persoon eerst en de alvooren voort recht betale drie stuijvers tot ver- vallinghe van de groote oncostentot maeckinghe van de voorsz baene gedaenop een boete van drie pon den ten prijse alsboven. Aldus gedaen ten Burele Van de Camere van de Reeckeninghen in den Haghe op- ten lesten Septembris A«. XVI° neghen. [1609], Uit het VIL boeck van de appointementen van de Graaflijkheid rekenkamer van Holland, 16061609, fol. iijc XXIX, Rijksarchief te ’s-Gravenhage. ’s-Gbaveniiage. W. v. d. Endt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 218