117 Lijkstatie zullen volgen een eikentak in de hand zullen dragenderhalven ingevolgen der uitnodigingen welke staan te geschieden versoek ik UL., Burgers, beveelen af te vaardigen om dezelve te doen afhouwen op plaatsen, waar Gijl, het nodig zult oordeelen ten ge tale van 150 of 200 takken van bladere voorsien, om een weinig voor de plechtigheid te worden onigedeeld. Terwijl er 8 Populier hoornen dienen geplant te worden waarvan 4 met hunne wortels, indien gij oor- deeld, Burgers dat zulks doenlijk zij heb ik de eer UL. te versoeken de nodige ordres te geeven om dezelve, ten laatsten op aanstaande Vrijdag te doen vellen en planten, te weeten 4 voor het Buijtenhoff bij de Vrij heids Boom, J) des nagts tusschen Vrijdag en Zatur- dag, en de 4 overige niet hunne wortels op de plaats waar de troupes daaglijks Exerceeren, naamlijk aan den ingang van het Bosch tegen over den Koekamp deeze zullen in het midden van het gemelde terrain geplaatst worden met hunne wortelsindien gijl, oor- deeld gelijk ik reeds gemeld heb dat er geene onge- legendheid is, om ze op die plaats te laten opgroeijen tot zij verwelkt zullen zijnzouden de laatstgemelden des Saterdags ochtend om zes of zeven uuren kunnen geplant worden. J) ’s-Gravenhage 6 February 1795. Heden morgen is hier op het Buitenhof met veel staatlykheid, onder uitmuntend Vocaal- on Instru mentaal Muziek, een fraaije Vryheidsboom geplant, waarbij de gene raal Pichegru, de Commissarissen der Conventie en do municipaliteit, versierd met derzelver sjerpen, assisteerden. Vervolgens werd door jonge Maagden, in het wit gekleed, eenen dans rondom denzelvcn ge daan. Een detachement Fransche huzaren sloot eenen kring en alles werd in volkomen orde en bedaardheid verrigt. (Zie omtrent de hul diging v. d Vrijh. Boom, ook Haagsch Jaarb. 1889, blz. 95). GENERAAL LAZARE HOCHE ENZ

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 220