118 GENERAAL LAZAKE HOCHEENZ. ’s-Gkavenhage. Hebt de goedheid Medeburgers, om de strikste be- veelen te geeven, dat de vereischte zaaken stiptelijk volvoerd worden, en dat ik deswegens berigt kunne geeven aan den Generaal over de uitvoering van ’t geen in deeze brief' vervat is, dewijl dezelve mij bevolen heeft aan UL. dit verzoek te doen. Heil en Eerbied, (was get.) GUIMARD. Is geresolveert gemelde versoek te accordeeren en den Fabricq gequalificeerd het nodige te late verrigte. de Extra ordinaire vergadering gescheiden, (was get.) J. A. ‘SCHIEFBAAN. EGB. BORST. A. REYNDERING. Vreemd genoeg, is omtrent het blijkbaar Fransche gebruik om beroemde afgestorvenen door het planten van populieren te huldigen, niets te vinden. Een des wegen door den redacteur gedane vraag in 1’ Inter médiaire, den franschen navorscher, bleef onbeantwoord. Wellicht, dat de vermelding van het bovenstaande den lezers zal opwekken om nasporingen te doen. Aan de zaak werd gevolg gegeven. In de vergadering van den 21en „staat de burger van Wyk binnen, en zegt noodig gehad te hebben eeniege Extraordinaire Hulp voor het gedane werk bij de Plegtige Begravenis van den Franschen Generaal Hoche; brengt daar voor in Rekening twee gulden twee stuyver.” Wr. v. n. Endt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 221