I „DRIE SCIIOONE SOETE ENDE BEQUAME DOCHTERKENS VERDRONCKEN.” Den XXVI. Junij wesende Sondach deses Jaers, is Andries Steynen, Weert in den Burch in ’s Graven- Ilaghe in de Hoochstratemet sijn Huys-Vrouwe, Kinderen ende Huysgesin met een Wagen uyt spelen ghevaren inde Veenen, ende in het wederkeeren naer Huys tegen den avont, werden sy mette Waghen onime ghesmeten in een Sloote, daer van drie Dochteren verdroncken ende doodt inden Haghe ghehracht wer den, d’ander waren oock in pericule, maer ghenasen wederom, die drie overledene werden den 29. der selver Maent begraven, daer ginghen wel driehondert jonge Dochters mede ter begraeffenisseende om dat het schoone soete ende bequame Dochterkens waren, soo heeft Niclaes Doublet dit Sonnet ter gedachtenisse der selver ghemaeckt. Sonnet. Waer zijn Venus nu u Soons Pijlen end’ Boghen Als Atropos ghewelt hier toont soo groote macht Dees drie Dochterkens jonck soo deerlijck omghebracht Thoonen dat ghij zijt blindt, jae blindt, en sonder (Ooghen. W W W W W W ANNO 1588.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 222