120 IN DE LUTHERSCHE KERK BEGRAVEN. R. Maer om DRIE SCHOONE SOETE ENDE BEQUAME DOCHTERKENS ENZ. Om jonghe luyd’ in ’t verdriet te brenghen ghij gaet (pooghen hen voor te staen, waer toond’ ghij oyt u (cracht Deur Bachus rasernjj woelt Cupido bij nacht. Waer deur dat menich Maecht te laet claecht als be- (drooghen. Had hij de deuchde lief, te recht waer hij een Godt Maer deur u sachten aert voert ghij dees naem tot spot ’t Is wel ghebleecken hier tot uwer beyd’ oneeren. Want dees drie Dochters jongh en schoon mochten (noch eens Yemant hebben verheucht, maer laes nu vol gheweens Moeten sy deur de Doodt, den Bruyloft-Crans ontbeeren. Incarnatie oft Jaerdicht. ’tong’LVCk der drie doCHters Wt den BVrCH In den (haeCH Verdroot ende bedroefde d’oVders Vriend’ende MaeCH. Op het verzoek, wegens Zijn Hoogheid den Heere Hertog van Brunswyk aen haer Ed. achtb. gedaan is den Hooggem. Zijne Hoogh. bij resolutie, in dato 29 Dec. 1760, gepermitteert om het lijk van den Heer Willem Paltzgraaf van Berkenfeld enz. enz., (een lange lijst van titels), in de Nieuwe Luthersche kerk alhier) ter aarde te mogen laten bestellen. (Appointementen 29 December 1760). Den Haag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 223