-Kg XXXI r AbnsievSk is in den jaargang voor 1S91 van <7erPoel gezetmoet zijn van de Poel. 1775. Mr. Adriaen van der Goes, Mr. Johan Patijn, Mr. Pie ter van de Poel. 1776. Mr. Adriaen van der Goes, Mr. Johan Patijn, Mr. Pie ter van de Poel. 1777. Mr. Jan Hudde Dedel, Mr. Johan Dierquens, Mi'. Abra ham van Neck. 1778. Mr. Johan Dierquens, Mr. Johan Patijn, Mr. Jan Slicher. 1779. Mr. Adriaen van der Goes. Mr. Johan Patijn, Mr. Pie ter van de Poel. Opgaven ran de chefs en den dienstijd der verschillende kantoren en afdeélingen van het Plaatselijk Bestuur. BUREAU VAN DEN BURGERLIJKEN STAND. Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand Mr. F. A. P. Baron Wittert van Hoogland. Het bureau wordt gehouden in een der benedenvertrekken van het Raadhuis, waar de aangiften van geboorten en overlij den kunnen geschieden op Maandag, Dinsdag, Donderdag en Zaterdag van 's morgens ö'/j tot 's namiddags 1 uur, op Woensdag en Vrijdag van 's middags 12 tot ’s namiddags 2 uur, en op Zondag van 12 tot half één. Bij noodzakelijkheid tot het doen van aangiften op Feestdagen, worden daarvoor de uren bijzonder bepaald. De sluiting van huwelijken geschiedt op Woensdag en Vrij dag, tenzij dit op een anderen dag wordt verlangd. De kosten zijnop Woensdag en Vrijdag, vóór 12 uur, afgezonderd van de overige paren, ƒ15: na 12 uur ƒ30; op een anderen dag ƒ60. GEMEEKTE-SECRETARIE. Eerste Afdeeling. Commies: Jhr. Mr. W. Roëll. belast met de volgende werkzaamhedennationale militie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 34