A §£>-- XXXII T schutterijpolitiejacht en visscherij openbare middelen van vervoer medische en veterinaire politie staatsloterij wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drank wet tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen openbaren Eeredienst jaarverslagwet op den waarborg der gouden en zilveren werkenattestatiën de vitarepertoire van den Secretaris opmaken van alle akten, uitgezonderd de eigendomsakten en het verrichten van alle verdere werkzaamheden, welke niet aan andere afdeelingen zijn of' kunnen worden opgedragen. De Secretarie is dagelijks geopend van ’s morgens 9'/2 uur tot des namiddags 3 uur, zoo tot het bekomen van informatiën als tot het verkrijgen van paspoorten en andere akten. Attestatiën de vita worden afgegeven ’s Maandags, Woens dags en Vrijdags, van 's morgens 10 tot ’s namiddags 1 uur. Bij den aanvang van ieder kwartaal heeft daarop eene uit zondering plaats, waarvan te voren in het dagblad der ge meente aankondiging wordt gedaan. Tweede Afdeeling. Hoofdcommies J. J. F. Witmer, belast met de volgende werkzaamhedencomptabiliteit der gemeente, met inbegrip van het opmaken der begroeting en rekening en van alle voorbereidende of daarmede in verband staande werkzaamheden verificatie van rekeningen van aan de gemeente rekenplichtige instellingen of personen: gasfabriek; duinwaterleiding en openbare reiniging (voor zooveel het finantieel gedeelte betreft)belastingen der gemeentehet opmaken der kohieren en de behandeling der aanvragen om afschrijving of restitutie van Hoofdelijken Omslag legaten en erfstellingen onderwijs (hooger-, middelbaar- en lager-); kunsten en weten schappen, benevens landbouw en nijverheid; armwezen (waar onder collecten); het bijhouden van het register der ambten; algemeene statistiek. Derde Afdeeling. HoofdcommiesJhr. Mr. M. van Reenen, belast met de volgende werkzaamhedenopenbare werken en eigendommen verordening op de bouwpolitieverordening op het innemen van gemeentegrond en gemeentewatergasfa- -K3®

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 35